Προδιαγραφές αναβάθμισης λογισμικών – ΠΟΛ.1166/2018 & ΠΟΛ.1167/2018

Σημαντική Ενημέρωση για την Αναβάθμιση των Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και τις παραμετροποιήσεις του Soft1 με βάση τις ΠΟΛ.1166/2018 & ΠΟΛ.1167/2018

Θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε και να σας επιστήσουμε την προσοχή σχετικά με την υποχρέωση αναβάθμισης των ΕΑΦΔΣΣ καθώς και του λογισμικού τους!

Με τις ΠΟΛ.1166/2018, ΠΟΛ.1167/2018 και ΠΟΛ.1195/2018 ορίζεται ότι τα εμπορικά λογισμικά έκδοσης παραστατικών, θα πρέπει πλέον να εκτυπώνουν και τα απαραίτητα δεδομένα (eLine) για την δημιουργία του _e.txt. ή εναλλακτικά, να αποστέλλουν τα δεδομένα αυτά στο λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.

Οι δυο κύριες αλλαγές που επέρχονται με τις ΠΟΛ είναι οι εξής:

 1. Η διαφοροποίηση του αρχείου e.txt, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό, αφενός τα στοιχεία του παραστατικού που ακυρώνεται, όταν εκδίδεται ειδικό ακυρωτικό παραστατικό και αφετέρου η παρακράτηση φόρου στο εκδιδόμενο παραστατικό, αν συντρέχει τέτοιος λόγος.
 2. Η υποχρέωση συγχρονισμού της ώρας του φορολογικού μηχανισμού με αυτή του server της ΓΓΠΣ, καθ’ όσον δεν επιτρέπεται απόκλιση από την πραγματική ώρα.

Οι απαραίτητες προσαρμογές, τόσο στους φορολογικούς μηχανισμούς, όσο και στην παραμετροποίηση του Soft1, αφορούν συνοπτικά:

 1. στην Αναβάθμιση των Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), καθώς και του λογισμικού υποστήριξης τους (Driver A & B),
 2. στις επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται κατά την έκδοση του παραστατικού Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (Τύπος Παραστατικού: 215(ΠΟΛ 1220/12 Πίνακας Δ)
 3. στην Παρακράτηση Φόρου, που θα πρέπει να απεικονίζεται διακριτά στο αρχείο _e.txt,
 4. στις πληροφορίες για το Είδος του πωλούμενου Καυσίμου και την πωληθείσα Ποσότητα.

Είναι μεγίστης σημασίας να έχετε αντικαταστήσει τον φορολογικό σας μηχανισμό στην περίπτωση που οι προδιαγραφές του δεν είναι σύμφωνες με τις ΠΟΛ.1220 & 1221 και δε δύναται να αναβαθμιστεί, με νέο που καλύπτει τις απαιτήσεις των ΠΟΛ. Επίσης, θα πρέπει να αναβαθμίσετε τον φορολογικό σας μηχανισμό στην περίπτωση που οι προδιαγραφές του είναι σύμφωνες με τις ΠΟΛ.1220 & 1221, ώστε να συμφωνεί με τις νέες διατάξεις που ορίζουν οι πρόσφατες ΠΟΛ 1166 & 1195.

Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεστε σε συμβόλαιο συντήρησης, ώστε να μπορέσετε να αναβαθμίσετε την εφαρμογή σας που υποστηρίζει μόνο το νέο καθεστώς.

Αναβάθμιση των Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

Eλέγξτε ότι μοντέλο ΕΑΦΔΣΣ που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει τις προδιαγραφές που ορίζουν οι ΠΟΛ1166/2018 και ΠΟΛ1167/2018. Εάν δεν τις υποστηρίζει, θα πρέπει να προβείτε άμεσα σε αντικατάσταση του μηχανισμού ή σε αναβάθμισή του firmware του.

Οδηγίες σχετικά με τα μοντέλα φορολογικών μηχανισμών, την δυνατότητα αναβάθμισης τους, ή και την αναγκαιότητα αντικατάστασης τους θα βρείτε στις ιστοσελίδες των κατασκευαστών τους.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες στο Soft1, που αφορούν στο setup των μηχανισμών τύπου Β ή Α.

Φορ. Μηχανισμοί Τύπου Β

Για φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Β, στη διαδρομή μενού εργαλείων > Σταθμοί εργασίας > Στοιχεία μηχανισμών:

i. δηλώστε το μηχανισμό που διαθέτετε:

 • RBS (προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018) ή
 • Algobox (προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018).

ii. για την αυτόματη αποστολή των στοιχείων στην ΑΑΔΕ και τον αυτόματο συγχρονισμό του ρολογιού του μηχανισμού, συμπληρώστε τα παρακάτω:

 • το πεδίο Server, με τη διεύθυνση: http://tam.gsis.gr/eafdss/myweb/websend.php,
  το πεδίο Port, με την τιμή 80 και
  τον Κλειδάριθμο / AES Key, που σας έχει δοθεί από την ΑΑΔΕ, στο ομώνυμο πεδίο.

Έχοντας συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία σωστά, κατά την έκδοση του Ζ θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και η αποστολή των δεδομένων των _S.txt στον Server της ΑΑΔΕ.Info: Ο κλειδάριθμος (AES key), μπορεί να δημιουργηθεί κατά την εισαγωγή στη ΑΑΔΕ της μηχανής, είτε από την δήλωση Δ11 που υποβάλει ο μεταπωλητής, είτε από την δήλωση Δ13 που υποβάλει ο λογιστής της επιχείρησης. Σχετικές οδηγίες για την ανάκτηση του AES key θα βρείτε στο ομώνυμο tab.

Φορ. Μηχανισμοί Τύπου Α

Για τους φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Α έχουν αναπτυχθεί δύο (2) νέα πεδία, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις φόρμες εκτύπωσης, προκειμένου να αποστέλλονται οι απαραίτητες πληροφορίες στους driver τύπου Α. Tα νέα πεδία αυτά, είναι τα εξής:

 • «Οικονομικά στοιχεία(προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018)» και
 • «Οικονομικά στοιχεία (eline) (προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018)»

Info: Χρησιμοποιήστε τα παραπάνω πεδία αντί των «Οικονομικά στοιχεία» και «Οικονομικά στοιχεία (eline)», που υποστήριζαν την λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών τύπου Α μέχρι σήμερα.

Ειδικό ακυρωτικό στοιχείο

Για την έκδοση Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου (σύμφωνα με την ΠΟΛ 1220/12, Πίνακας Δ, κωδικός 215) θα πρέπει απαραίτητα, στο αρχείο _e.txt να ενσωματωθεί: ο Κωδικός, ο Αριθμός και η Σειρά του Παραστατικού που Ακυρώνεται.

Για την εναρμόνιση με αυτή την προϋπόθεση του νόμου, τα ακυρωτικά στοιχεία θα πρέπει στον Τύπο του παραστατικού και στο πεδίο Κωδικός παρ/κού να έχουν την τιμή: 215 – Ειδικό ακυρωτικό στοιχείο.Αν το παραστατικό εμπορικής διαχείρισης ακυρωθεί με εργασία αντιλογισμού, τότε το Soft1 θα φροντίσει κατά την παραγωγή των _e.txt, να αναγράψει στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο τα προβλεπόμενα.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο πεδίο «Σειρά», μετά τη Σειρά ακολουθούν τα εξής: #κωδικός είδους αρχικού παραστατικού#αριθμός αρχικού παραστατικού#σειρά αρχικού παραστατικού

Παρακράτηση φόρου

Σε περίπτωση που υπάρχει παρακράτηση φόρου στα παραστατικά πωλήσεων, θα πρέπει το ποσό παρακράτησης να περιλαμβάνεται ως επιπλέον πληροφορία στο αρχείο _e.txt (πίνακας Γ της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/13.12.2012), στο σημείο που αποτυπώνεται το είδος του παραστατικού, ως εξής: <είδος παραστατικού>$<ποσό> (π.χ. 161$100.00).

Για την εναρμόνιση με αυτή την προϋπόθεση του νόμου και την ορθή απεικόνιση της επιβάρυνσης στο _e.txt, θα πρέπει οι επιβαρύνσεις που έχουν σχεδιαστεί για τον υπολογισμό της παρακράτησης φόρου, να έχουν το παρακάτω setup:

 • Ακολ. Φ.Π.Α. γραμμής: Όχι
 • Φ.Π.Α: Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ 0%
 • Επιβαρύνει γραμμές: Όχι
 • Τύπος επιβάρυνσης: Κράτηση ελευθέριων επαγγελμάτων ( e.txt ΠΟΛ1166 ) ή Λοιπές παρακρατήσεις φόρου ( e.txt ΠΟΛ1166 ).

Ανάκτηση AES key

Για την ανάκτηση του κλειδάριθμου (Aes key) από την ΑΑΔΕ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php
 2. επιλέξτε Επιχειρήσεις και κάντε login στο λογαριασμό της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το username και password του taxis,

3. επιλέξτε τον υπερσύνδεσμο ΕΑΦΔΣΣ και Ταμειακές και δείτε τη λίστα με τις ταμειακές μηχανές ή τους φορολογικούς μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ) που είναι δηλωμένοι στο ΑΦΜ σας. Εδώ εμφανίζεται και ο κλειδάριθμος – AES κλειδί.